Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
15. října 2019
sv. Terezie od Ježíše
(Tereza)
Pohled na varhany
HISTORIE

Z dějin farnosti Doloplazy
Nejstarším písemným dokladem o obci Doloplazy je darovací listina v níž moravský markrabě Přemysl, syn českého krále Václava I. daruje ves Doloplazy cisterciáckému klášteru Langheimu v Rakousích. Již po roce (1234) však prodává klášter ves Doloplazy rovněž cisterciáckému klášteru na Velehradě. V majetku tohoto kláštera pak obec zůstává až do roku 1719. V 16. století (1592) byla obec součástí farnosti Velká Bystřice, později součástí farnosti Tršice. V obci stála na místě dnešního kostela kaple sv.Urbana. Během 19. století byly učiněny dva neúspěšné pokusy o zřízení samostatné farnosti. Teprve třetí pokus, v devadesátých letech byl úspěšný. Bezprostředním impulsem k němu bylo rozhodnutí o stavbě nového kostela v Tršicích. Když se projednávaly příspěvky na stavbu tohoto kostela, rozhodli se doloplazští občané, že namísto příspěvků na kostel v Tršicích postaví kostel vlastní.
Stavba byla zahájena položením základního kamene na svátek Nejsvětější Trojice dne 20. května 1894 a již 19. srpna téhož roku byl posvěcen a umístěn kříž na věži a 2. září posvěceny a na věž vytaženy zvony. Po dokončení vnitřních úprav a vybavení kostela byl kostel na svatodušní pondělí dne 25. května roku 1896 posvěcen (benedikován) a věnován památce svatých Cyrila a Metoděje. V roce 1897 byla dokončena stavba fary a byl zřízen místní hřbitov. 23. listopadu 1899 byla schválena základní dotační listina nové farnosti.
Dne 21. března 1900 byl jmenován prvním duchovním správcem farnosti P. Eduard Zlámal. Do Doloplaz přijel 29. téhož měsíce a roku. V uznání zásluh o stavbu kostela a zřízení nové farnosti byl předseda kostelního stavebního výboru a starosta obce p. Jakub Johanes vyznamenán Svatým Otcem Lvem XIII. stříbrným křížem "Pro Ecclesia et Pontific".

Přehled duchovních správců farnosti
21. březen1900 - podzim 1925 (†), P. Eduard Zlámal
6. březen 1926 - 1. říjen 1940 (†), P. Jan Krč
12. březen1941 - podzim 1945 (†), P. Adolf Kupka
1. březen 1946 - 7. května 1950 (†), P. Štěpán Novotný
říjen 1950 - duben 1971 (†), P. Vincenc Bleša
1. červenec 1971 - 5.září 1972 (†), P. Vladimír Tichý
1. listopad 1972 - 18. březen 1998 (†), P. Ferdinand Neubauer
Jaro 1998 - 28. listopad 2002 (†), P. Jaroslav Machač exc., farář ve Velkém Újezdě a exc. v Tršicích
1. červen 2003 - P. František Pěnčík, farář v Doloplazích, adminisrátor exc. Tršice a Velký Újezd


Jiné významné události ve farnosti
5. července 1925 přijal kněžské svěcení zdejší rodák a farník P. Josef Malíček V roce 1926 bylo do kostela zavedeno elektrické osvětlení. V roce 1928 byl postaven pomník padlým v první světové válce se sochou sv. Václava. V roce 1930 byl kostel vyzdoben nástěnnými obrazy převážně českých světců a Svaté rodiny, dílo akademického malíře Valtra Zape. Ve farnosti působil III. Řád sv. Františka.
V roce 1937 proběhly ve farnosti misie na jejichž památku byla zazděna pamětní deska a postaven dřevěný kříž vlevo od hlavního vchodu kostela. V roce 1947 proběhla generální oprava věže a v roce 1970 první oprava fasády kostela. V letech 1971 (počátek liturgické reformy) až 1976 proběhly dalekosáhlé opravy a úpravy interiéru kostela (včetně restaurátorských prací na sochách a obrazech) v konečném vyznění podle návrhu akademického malíře Františka Peňáze.
V roce 1974 přijal v Litoměřicích kněžské svěcení další doloplazský rodák P. ing. Josef Batta. V letech 1987-1988 byla provedena druhá oprava fasády kostela. 26. června 1995 přijal jáhenské svěcení a od 1. září byl ustanoven jako trvalý jáhen do služby ve farnosti (při současném výkonu vlastního civilního povolání) místní farník Mgr. Pavel Zdařil. 1996 - oslava 100. výročí posvěcení kostela za účasti pomocného olomouckého biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Roku 1997 byla ustavena ekonomická farní rada a založen "Farní zpravodaj" - vychází pravidelně již desátý rok každou neděli v rozsahu oboustranně tištěného formátu A5.
Podzim 1999 - pořízení a posvěcení nových varhan. 1999-2002 pracuje ve farnosti sněmovní kroužek, od roku 2000 se konají pravidelně Tříkrálové sbírky.
První polovina roku 2003 - generální oprava fary. Od 1. června 2003 s nástupem otce Pěnčíka se stává doloplazská farnost opět sídelní farností a farnosti Tršice a Velký Újezd jsou spravovány exkurendo z Doloplaz. V současné době se ve farnosti žádné velké věci nedějí, farnost se vyrovnává se svými dluhy.


Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil